Side background

Premia termomodernizacyjna

Premia modernizacyjna to wsparcie finansowe za poniesione koszty montażu na budynkach odnawialnych źródeł energii. Może ona wynieść 16% kosztów poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięcia. Inwestor, który dodatkowo zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE o mocy maksymalnej co najmniej:

  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

może otrzymać premię w wysokości 21% kosztów poniesionych na realizację termomodernizacji oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Górną granicą instalacji jest moc 50 kW.

Z premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. O wsparcie mogą ubiegać się również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.