Side background

Moja woda

Aby zapobiec suszy oraz chronić zasoby wody po przez zwiększenie małej retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie wody zgromadzonej z opadów oraz roztopów, co przyczyni się do powiększenia zielono-niebieskiej infrastruktury., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu połączyły siły i powstał Program „Moja Woda”

Celem tego Programu jest zagospodarowanie około 1 mln m ³ na rok wody opadowej. W tym celu przygotowano 100 mln środków na dofinansowanie. W ramach tego programu możesz zakupić, zamontować, wybudować i uruchomić takie instalacje jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

Dzięki tym przedsięwzięciom woda opadowa i roztopowa nie będzie odprowadzana do np. kanalizacji deszczowej, kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji ogólnospławnej czy rowów odwadniających, które odprowadzają ją na tereny sąsiadujące, ulice- poza teren nieruchomości wnioskodawcy.

Dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych wchodzących w skład jednego przedsięwzięcia- nie więcej niż 5 tys złotych. Budżet dofinansowania to aż 100 000 000 zł.