Side background

Agroenergia

Program wsparcia ograniczenia negatywnego wpływu działaności rolniczej na środowisko

Program „Agroenergia” powstał aby kompleksowo wspierać ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Beneficjentem może zostać wyłącznie rolnik indywidualny, za którego uważa się uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Dofinansowaniu mogą podlegać: Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.